Vesna1

Vesna Milanović je rođena 1965. u Ljuboviji. Osnovnu školu završila je u Bratuncu, a srednju ekonomsku školu u Srebrenici. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirala 1989. godine, magistrirala 1994. i doktorirala 2003. godine. Povodom Dana Republike i 50 godina Ekonomskog fakulteta dobila je nagradu “Najbolji student generacije” od Univerziteta u Beogradu, 1987. godine.

Radila je u preduzeću “Jugošped” – Beograd (1988-1989), preduzeću “Lifam” – Stara Pazova (1989-1995) i preduzeću “Lifam-promet”- Novi Beograd u kojem je obavljala poslove rukovodioca marketinga, a potom direktora preduzeća (1995-1999). Od 1999. godine zaposlena je na Univerzitetu „Džon Nezbit“ (Megatrend univerzitetu), gde je stekla sva nastavna zvanja u naučnoj oblasti Marketing: zvanje profesora više škole (2000), zvanje docenta (2003), zvanje vanrednog profesora (2008) i zvanje redovnog profesora (2013). Izvodi nastavu na predmetima u naučnoj oblasti Marketing.

U periodu 2000-2010 bila je direktor Visoke poslovne škole “Megatrend” – strukovne studije (ranije Poslovne škole “Megatrend”). U periodu 2000-2002 obavljala je i poslove izvršnog direktora za visoko obrazovanje Univerziteta, a u periodu 2006-2009 obavljala je i poslove prodekana za studije drugog i trećeg stepena i nauku na Fakultetu za poslovnu ekonomiju Valjevo. Od 1. marta 2011. do 1. februara 2012. godine bila je prorektor za nastavu i unutrašnju organizaciju univerziteta a od 1. aprila do 1. novembra 2016. godine bila je dekan Geoekonomskog fakulteta (Fakulteta za međunarodnu ekonomiju).

Vanredni je član Naučnog društva ekonomista Srbije. Ima ćerku Jelenu.