Saglasno Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilniku o prenosu ESPB bodova Univerziteta „Džon Nezbit“, studenti sa drugih visokoškolskih ustanova mogu preći na Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) na godinu studija koja odgovara broju ostvarenih ESPB bodova i srodnosti savladanog studijskog programa, sa ili bez polaganja diferencijalnih ispita.

O priznavanju položenih predmeta, odnosu prenosu ESPB bodova, odluku donosi posebna komisija Fakulteta.

Studenti koji su diplomirali na srodnim višim (dvogodišnjim) školama i ostvarili 120 ESPB bodova mogu da upišu III godinu studija bez obaveze polaganja diferencijalnih ispita.

Studenti koji su diplomirali na nesrodnim višim (dvogodišnjim) školama mogu da upišu III godinu studija uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita.

Studenti Geoekonomskog fakulteta (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) mogu preneti ostvarene ESPB bodove na druge fakultete u zemlji i inostranstvu, saglasno zakonima matičnih zemalja i opštim aktima Univerziteta, odnosno Fakulteta.