R.br.

Naziv
predmeta

Semestar

ESPB

Prva
godina

1

Metodlogija
naučnoistraživačkog rada

1

10

 infolist

2

Matematičko-statistički
metodi u ekonomiji

1

8

 infolist

3

Ekonomska
analiza

1

12

 infolist

4

Izborna
grupa 1 (student bira jedan od ponuđenih predmeta)

2

10

Međunarodna
ekonomija – teorija i savremena praksa

 infolist

Finansije
i bankarstvo

 infolist

5

Izborna
grupa 2 (student bira jedan od ponuđenih predmeta)

2

10

Merdžeri,
akvizicije i restrukturiranje korporacija

 infolist

Menadžment:
strategije, kultura i globalizacija

 infolist

6

Izborna
grupa 3 (student bira jedan od ponuđenih predmeta)

2

10

Savremeno
međunarodno pravo

 infolist

Održivi
razvoj

 infolist

Ukupno
bodova na godini

60

Druga
godina

7

Izborna
grupa 4 (student bira jedan od ponuđenih predmeta)

3

10

Upravljanje
marketingom

 infolist

Korporativno
upravljanje

 infolist

8

Izborna
grupa 5 (student bira jedan od ponuđenih predmeta)

3

10

Evropska
unija

 infolist

Geoekonomija
i ekonomska diplomatija

 infolist

9

Izborna
grupa 6 (student bira jedan od ponuđenih predmeta)

3

10

Ekonomska
istorija

 infolist

Korporativne
finansije

 infolist

10

Prijava
i odbrana teme i sadržaja predloga doktorske disertacije

3

10

11

Priprema,
izrada i publikovanje naučnog članka

4

20

Ukupno
bodova na godini

60

Treća
godina

12

Studijski
istraživački rad na izradi doktorske disertacije

5

20

13

Izrada
i odbrana doktorske disertacije

6

40

 Ukupno
bodova na godini

60

Ukupno
ESPB

180